ویژگیهای
/
وظیفه
/
انسجام
پاداش
/
اعتماد
/
حمایت
/
تشویق
/
تنبیه

رئیس

رابطه

مرئوس

رهبری
سرپرستی

و

مدیریت
/
اثرگذاری
نزدیک

متغییرهای
)
ساختاری

(
ارزیابی

سیستم

مشخصات
ارزیابیها

سازی

مستند
ارزیابی

سیستم

اهداف
عملکردی

استانداردهای
عملکرد

ابعاد
ارزیابیها

تعداد
دور

متغییرهای
سازمانی

ساختار
/
ارزشها
/

فرهگ

فنی

توسعه

رقابت
/
رقبا
اقتصادی

شرایط
سازی

تنوع

بر

فشار
شرایط
/
قانونی

محیط
شونده

ارزیابی

و

ممیز

رفتار
عملکرد

ارزیابی
)
ای

وظیفه

و

ای

زمینه

(
ممیز

رفتاری

واکنش
/
شونده

ارزیابی
ممیز

نگرشی

واکنش
/
شونده

ارزیابی
ممیز

شناختی

واکنش
/
شونده

ارزیابی
ممیز

ادارکی

واکنش
/
شونده

ارزیابی

نزدیک

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

متغییرهای

)

فرایندی

(

سازمانی

تعهد


دیدگاهتان را بنویسید