از دیدگاه نظریه مردم سالاری تجربی و مـشارکتی، شـخص شـرکت کننـده در مـسایلسیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هرچـه قـدر میـزان مـشارکت اشـخاص درمـسایلسیاسی بیشتر باشد، به همان نسبت میزان مشروعیت رژیـم مـردم سـالار بـالامیرود[10]. از آنجا که احساسات و نگرشهای محلی و ملی، ریشههای عمیقی در نظام عقیدتی اشـخاصدارند نگرشهای مثبت محلی به راحتی میتوانند وارد حوزه ملی شوند که درصورت وقوع چنین پدیده ای مشروعیت در سطوح عالی سیاسی بالاتر می رود.
سئوالات و ف رضیه تحقیق
با توجه به مساله تحقیق، که شناخت الگوهای بازنمایی زبان اقتدار در مشروعیت بخـشی بـهدولت و حاکمیـت جمهـوری اسـلامی ایـران در زمـان امـام خمینـی (ره) و نحـوه پـذیرشداوطلبانه آن از سوی مردم می باشد، سئوال اصلی تحقیق به شکل ذیل است:
امـام خمینـی بـه عنـوان مظهـر اقتـدار ایـران در دهـه 50، جریـان مـشروعیت بخـشی بـه حاکمیت خود را از طریق مطبوعات و سخنرانیها با چه گفتمانی و چگونه بازنمـایی کـردهاست؟
سئوالات فرعی تحقیق
مطبوعات و سخنرانیهای دولتمردان دولت ایـران (امـام خمینـی) چـه تـصویری ازمشروعیت حاکمیت امام خمینی بدست می دهند؟
مواضع و دیدگاههای حاکمیتی امام خمینی تا چه میزان با مواضع دولتهای مشروع بینالمللی شباهت یا تفاوت دارد؟
س خنان ام ام خمین ی(ره) در جری ان م شروعیتبخ شی ب ه حاکمی ت ای ران از چ ه گفتما نهایی متاثر شده است؟
به طور کلی رابطه نظم گفتمانی و نظم اجتماعی در متن مذکور چگونه برقـرار شـدهاست؟
فرضیه تحقیق حاضر این است که به نظر میرسد گفتمان امام خمینی (با زبان اقتدار) بـاتوجه به دیدگاه خود در عرصه بین الملل که همانا مـشروعیت بخـشی بـه اعمـال حاکمیـتخود میباشد، سـعی در ارایـ ه تـصویری مثبـت از حاکمیـت خـود در محافـل بـینالمللـی و همچنین پذیرش داوطلبانه آن از سوی مردم دارد.

روش تحقیق
روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف
فرکلاف، متن، تعامل و بافت اجتماعی را به عنوان سه عنصر گفتمان مشخص می کند و سهمرحله توصیف، تفسیر و تبیین را برای تحلیل آن بکار می برد و تاکید می کند کـه مجموعـهویژگیهـا ی صـوری ای کـه در یـک مـتن خـاص یافـت مـی شـوند، مـی تواننـد بـه عنـوانانتخابهای خاصی از میان گزینههای موجود در انواع گفتمان تلقی شوند کـه مـتن از آنهـااستفاده کرده است (نمودار شماره یک). فرکلاف میان سه نـوع ارزشـی کـه ویژگـیهـا یصوری متن ممکن است واجد آنها باشد، یعنی تجربی، رابطه ای و بیانی تمایز قایل می شود:

تبیین

اجتماعی

زمینه

گفتمان

جاری

های

متن

تفسیر

توصیف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تبیین

اجتماعی


دیدگاهتان را بنویسید