قانونگرایی در سازمان: فراهم بودن زمینه آزادی سـخن بـدون واهمـه از عکـس العمـلمقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی؛
وابستگی اجتماعی زنـدگی کـاری: نحـوه برداشـت(ادراک) کارکنـان دربـاره مـسؤلیتاجتماعی در سازمان؛
فضای کلی زندگی: برقـراری تـوازن و تعـادل بـین زنـدگی کـاری و دیگـر بخـش هـای زندگی کارکنان که شامل اوقات فراغت، تحصیلات و زندگی خانوادگی است؛ 7. یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار: ایجـاد جـو و فـضای کـاری مناسـب کـهاحساس تعلق کارکنان به سازمان را و اینکه آنان مورد نیاز سازمان هستند، تقویت کند.
8. توسعه قابلی تهای انسانی: فـراهم بـودن فرصـتهـا یی نظیـر اسـتفاده از اسـتقلال و خـودکنترلی در کار، بهرهمند شدن از مهارتهای گوناگون و دسترسی به اطلاعات متناسـببا کار[26].
در بین سال های 1980 تا 2006 پژوهش های فراوانی در زمینه کیفیت زندگی کاری انجام شده است که نتایج آنها نشان میدهد کیفیت زندگی کاری رابطه مثبتی با سایر متغیرهای موجود در سازمان(رضایت شغلی، بهره وری، تعهد سازمانی و …) دارد که می توان از جمله آنها به عملکرد سازمانی اشاره کرد.
درباره عملکرد تعاریف بسیار ی ارایه شده است؛ از جمله این تعاریف موارد زیر را می توان اشاره کرد: از نظر کاسیو عملکرد اشاره به اجزاء وظایف محوله به فرد دارد[15].
پیتر دراکر عملکرد مدیر را با توجه به دو معیار اثربخشی و کارایی تعریف میکند.
اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست و کارایی یعنی درست انجام دادن کارها[20].
گفتن این نکته حائز اهمیت است که جهت سنجش عملکرد باید به ارزیابی عملکرد پرداخت. بی چ میگوید: »ارزیابی عملکرد کارکنان عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود«[14]. اما یکی از بهترین تعاریف ارایه شده از ارزیابی عملکردعبارت است از تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان در انجام وظایف و مشاغل محوله و تقبل محدودیت ها در سازمان که به طور عینی و سیستماتیک اجرا می گردد، یا به عبارت دیگر سنجش نسبی عملکرد انسان در رابطه با نحوه انجام کار مشخص، در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت های بالقوه فرد به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها[33].
برای تعیین مولفه های اصلی عملکرد مدیران از بین مولفههای موجود در ادبیات علمی، آنهایی که بیشترین کاربرد و فراوانی را داشتند برای استفاده در این پژوهش انتخاب شدند که عبارتند از: برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت، برقراری روابط انسانی، تصمیم گیری، تغییر و تحول، ارزشیابی، زمینهسازی یادگیری، مشارکتجویی، هدفگذاری، انگیزش و بازخورد.
به طور خلاصه، پیشینه تحقیقات انجام شده به این موضوع اشاره دارد که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی رابطه ای مثبت و قوی برقرار است.
کایم[22] در پایاننامه دکتری خود به این نتیجه رسید که: برنامه های مشارکت گروهی کارکنان پتانسیلی برای موفقیت در محیط های آموزش عمومی است، معلمان در مشارکت گروهی مدارس سطوح عالی تر کیفیت زندگی کاری را بدست می آورند.
چیپل[16] به بررسی ادراکات مدیران میانی از کیفیت زندگی کاری پرداخت که در سه شرکت آمریکایی، ژاپنی و شرکت تهایا در تایلند انجام شد. در این مطالعه شرکتهای آمریکایی کیفیت زندگی کاری عالی تری را از شرکت های ژاپنی در اصطلاحات پرداخت، ارتقاء فرص تها و آموزش فرصت ها داشتند و شرکت تهایا کیفیت زندگی کاری عالیتری را از شرک تهای ژاپنی در اصطلاح آموزش فرص ت ها داشت.
رمضانی فرزانه در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که رابطه معنی داری بین تمام مولفههای کیفیت زندگی کاری و عملکرد وجود دارد[4]. در تحقیقی دیگر علی اکبری به این نتیجه دست یافت که ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی 294/0 می باشد[6]. خرازیان در پایان نامه خود به این نتیجه رسید که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران رابطه معنا داری وجود دارد و تنها بین مولفههای حقوق و مزایای منصفانه و کیفیت شغل با عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود ندارد[3].
روش تحقیق
روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه-های آموزشی دانشگاه اصفهان می باشد که شامل 99 نفر می باشند. روش نمونهگیری نیز طبقه ای دومرحله ای است. برای برآورد حجم نمونه با سطح اطمینان 95/. از فرمول زیراستفاده شده است: [2]
n =

z d2 pq2
بنابراین نمونه بدست آمده برابر با 60 نفر مدیر گروه می باشد. داده های مورد نیاز از طریق دو پرسش نامه به شرح زیر جمع آوری شده است:
الف) پرسش نامه کیفیت زندگی کاری: دربرگیرنده 32 گویه است و پایایی این پرسش نامه 91/. =α گزارش شده است. ب) پرسش نامه عملکرد: محقق ساخته و شامل 42 گویه است و پایایی این پرسش نامه 86/. =α گزارش شده است.

یافته ها
یافته های حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب پرسش های مطرح شده بررسی شده است:
1. میزان کیفیت زندگی کاری مدیران گـروههـا ی آموزشـی دانـشگاه اصـفهان در چـهحدی است؟
جهت پاسخگویی به این سؤال ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده و سپس از نتایج آزمون t استودنت تک گروهی بهره می بریم.
نگاره شماره (1) شاخص های آمار توصیفی میزان کیفیت زندگی کاری مدیران گروه های دانشگاه اصفهان و هریک از مؤلفه های آن را نشان می دهد.
نگاره 1. آمار توصیفی مربوط به میزان کیفیت زندگی کاری و هریک از مؤلفه های آن
11364-59736

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید