داده

تحلیل

و

تجزیه

ها

پرسش

توزیع

جمع

و

نامه

داده

آوری

توسعه
مدل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مناسب

مفهومی

کاریزماتیک

رهبری

به

مربوط

ادبیات

مطالعه
کار

رهبری
یزماتیک

خبرکان

نظرات

برری

طراحی

و

تهیه
پرسش

نامه

به

توجه

با

ارا

مدل
ی
شده

ه

اول

مرحله

مرحله

چهارم

مرحله
سوم

مرحله

دوم

داده

تحلیل

و

تجزیه

ها


دیدگاهتان را بنویسید