دانش آموز برای اخذ نمره قبولی، به معلم پول داده و معلم نیز بپذیرد. فساد
علمی

فساد

علمی

معلم جهت ثبت نام در کلاس خصوصی خود، دانش آموز را مردود کند. ملعم، سوالات پابان ترم را به دانش آموز بفروشد. مدیر با سفارش به تمای معلمی، سبب افزایش معدل دانش آموز تنبل شود. ف
خدمات

ساد

ف

خدمات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ساد

کارمند، هنگام ثبت نام به علت ظرفیت محدود، پولی غیر از شهریه بگیرد. کتابدار در هنگام دیرکرد در تحویل کتاب، از دانش آموز پول اخاذی کند. مسئول چاپ و نشر، برای تکثیر جزوات رایگان، از دانش آموز پول بگیرد.
عوامل موثر بر فساد اداری
درباره عوامل موثر بر پیدایش و کنترل فساد اداری، دسته بندیهای مختلفی صـورت گرفتـهاست. عمده عواملی که به شیوع و گـسترش فـساد در سـازمانهـا و نهادهـای کـشور دامـن می زنند عبارتند از: سوء مدیریت؛ عدم شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر عملکرد خود؛ مورد تهدید قرار گرفتن مبارزه گران با فساد؛ احساس بی عدالتی در ادارات دولت؛ نگـرشمردم نسبت به فساد؛ ناکارآمدی دولـت؛ قـوانین ضـعیف و دسـت و پـا گیـر (بوروکراسـیاداری)؛ شرایط تورمی و عـدم ثبـات اقتـصادی؛، افـزایش تقاضـا بـرای اسـتخدام بـی رویـه[35،34،9،6،3،2،1].


دیدگاهتان را بنویسید