افراد توانمند بر این باورند که می توانند با تحـت تـأثیر قـرار دادن محیطـی کـه در آن کـار می کنند یا نتایجی که حاصل می شوند، تغییر ایجاد کنند. افـراد توانمنـد اعتقـاد ندارنـد کـهموانع محیط بیرونی فعالیتهای آنان را کنترل می کننـد، بلکـه بـر ایـن باورنـد کـه موانـع را می توان کنترل کرد. در واقع آنها احساس کنترل فعال دارند.
احساس معنی دار بودن شغل
افراد توانمند احساس معنیدار بودن می کنند. آنان برای مقصود یا اهداف فعالیتی که بـه آناشتغال دارند، ارزش قایل اند. آرمانهـا و استانداردهایـشان بـا آن چـه در حـال انجـام دادنهستند، متجانس دیده می شوند. فعالیـت در نظـام ارزشـی شـان مهـم تلقـی مـی شـود، افـرادتوانمند درباره آن چه تولید می کنند، دقت می کنند و بدان اعتقاد دارند.
احساس داشتن اعتماد به دیگران
سرانجام، افراد توانمند دارای حسی به نام اعتماد هستند و مطمئناند کـه بـا آنـان منـصفانه ویکسان رفتار خواهد شد. معمولاً معنای این احساس آن است کـه آنـان اطمینـان دارنـد کـهمتصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت، به آنان آسیب یا زیـان نخواهنـد زد و دیگـر ایـنکه با آنان بی طرفانه رفتار خواهد شد.

3. تعهد سازمانی
تعهد سازمانی درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت اوبا آن سازمان می باشد. در این تعریف تعهد سازمانی سه عامل را شامل مـی شـود : 1- اعتقـادقوی به اهداف و ارزشهای سازمان، 2- تمایل بـه تـلاش قابـل ملاحظـه بـه خـاطر سـازمان
3- آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت در سازمان[22].
می یر و آلن (1991) تعهد سازمانی را به ابعاد سه گانه زیر تقسیم نموده اند[13]:
تعه د ع اطفی (ف رد هوی ت خ ود را از س ازمان م ی گی رد و ب ه آن اح ساس تعل ق و واب ستگی م ی کن د و از ادام ه ع ضویت در آن ل ذت م ی ب رد و س ازمان را ت رک نمی کند).
تعهد پایدار ( تمایل به انجام فعالیـت مـستمر بـر اسـاس تـشخیص فـرد از هزینـههـا ی مرتبط به ترک سازمان).
تعهد هنجاری (افراد در سازمان می مانند چون احـساس تکلیـف مـیکننـد کـه نبایـدسازمان را ترک کنند).
یکی از معمولیترین شیوههای برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهـد سـازمانی رانوعی وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر میگیرند. بر اساس این روش، فردی کـهبه شدت به سازمان خـود متعهـد اسـت، هویـت خـود را از سـازمان مـی گیـرد، در سـازمانمشارکت فعال دارد، با آن در می آمیزد و از عضویت در سازمان خود لذت میبرد[3].
پس به طور خلاصه وفاداری به ارزشها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگی بـهماندن در سازمان را تعهد سازمانی می نامند. در تحقیقی که توسط می یر و آلن انجام گرفتـهاست مشخص گردید که هر یک از تعاریف تعهد سازمانی حداقل به یکی از ابعاد سه گانـهتعهد عاطفی، هنجاری و مستمر اشاره مینمایند[13].

ارتباط توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی
ارتباط توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی را با ارائه چنـد پـژوهش مـورد بررسـی قـرار می دهیم:
یکی از پژوهشهای مرتبط با این تحقیق، پژوهش »باتنـاگر « اسـت کـه در کـشور هنـدانجام گرفته است. هدف این تحقیق بررسی و اندازهگیری رابطه توانمندسازی روانـشناختیو تعهد سازمانی درمیان مدیران سازمانهای دولتی این کشور بوده است. نتایج تحقیق حاکیاز آن ست که توانمند سازی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری بـا تعهـد سـازمانی دارد[6].
تحقیق دیگر پژوهش »جانسن« است که در کـشور هلنـد انجـام شـده اسـت. هـدف از ایـنتحقیق بررسی این موضوع است که آیا تعارض با مـدیران ارشـد سـازمان، بـه عنـوان یـکمانع، در رابطه مثبت بین توانمند سازی کارکنان و تعهـد سـازمانی عمـل مـیکنـد یـا خیـر؟چنین انتظار می رود که اهداف سازمان را مدیران ارشـد سـازمان تعیـین نماینـد و سـپس آناهداف را به سطوح پایین سـازمان ابـلاغ نماینـد. در شـرایط وجـود تعـارض بـین کارکنـانتوانمند و مدیران ارشد، ممکن است کارکنان از پذیرش اهداف مشخص شده سر باز زنند. هر چند در این تحقیق رابطه مثبت بین توانمند سازی و تعهد سازمانی تأییـد شـده اسـت امـا اشاره شده که وجود رابطه مثبت و قوی بین توانمند سازی و تعهد سازمانی کارکنان، وقتـیکه تعارض با مدیران ارشد سازمان وجود داشته باشد مشاهده نمی شود [11].

مدل مفهومی تحقیق
با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه موضوع می توان مدل مفهومی نمـودار شـماره (1) را ارائه کرد که فرضیه های تحقیق نیز بر اساس آن شکل می گیرد.

شایستگی

احساس

بودن

دار

معنی

احساس

بودن

موثر

احساس

انتخاب

حق

داشتن

احساس

اعتماد

داشتن

احساس
دیگران

به

توانمندسازی

کارکنان

تعهدسازمانی

کارکنان

شایستگی

احساس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بودن

دار

معنی


دیدگاهتان را بنویسید