دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی – علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علم ی پرستار ی ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و ماما یی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 3 شماره 2 (پیاپی 8) تابستان 1393، 11-1 تبیین تجارب پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا

محبوبه سجادی هزاوه، شراره خسروی

چکیده

مقدمه: به نظر می رسد که پرستاران تازه فارغالتحصیل، توانمندیهای لازم را طی تحصیل کسب نمی کنند و این امر درآمادگی حرف های آنا ن به عنوان پرستاران تازه کار ایجاد اختلال می نماید. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب پرستاران تـازه کـاردر مورد آمادگی حرفه ای آنان پس از فارغ التحصیلی صورت گرفته است.
روش: این یک مطالعه کیفی است که برای تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی استفاده شـده اسـت. جامعه مورد مطالعه، پرستاران تازه کار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک بودند. نمونه گیری هدفمنـد انجام شد . گردآوری داد هها از طریق مصاحبههای انفرادی نیمه ساختاری صورت گرفت که در نهایـت 16 پرسـتار تـازه کـار و 4 پرستار با سابقه در پژوهش شرکت نمودند.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافتهها: طی تحلیل دادهها 3 درو نمایه و 8 طبقه پدیدار شدند. درونمایهها و طبقات استخراج شده شامل چـالشهـ ای آموزش (چالشهای آموزش نظری، چالشهای آموزش بالینی، و گسست آموزش و بالین)، ویژگ یهای مربـی (دانـش و مهـارتمربی و چالش مربی در برقراری ارتباط ) و شرایط دانشجو (انگیزه و علاقه دانـشجو، تجـارب کـاری دوره دانـشجویی، و مـسایل اقتصادی دانشجو) می باشند.
نتیجـه گیـری: آم ادگی حرف های دان شجویان ف ارغ التح صیل از مباح ث پرچ الش م ی باش د. در پ ژوهش حاض ر، مشارکتکنندگان معتقد بودند که چالشهای موجود در آموزش نظری و بالینی در دوره دانـشجویی، دانـش و مهـارت مربیـان وانگیزه دانشجویان پرستاری مواردی هستند که می توانند بر آمادگی حرفهای پرستاران تازه کار تأثیرگذار باشند . با توجه بـه نتـایجحاصل، به نظر می رسد برنامه ریزی لازم جهت رفع مشکلات مطرح شده می تواند موجبات آموزش صحیح و ایجـاد صـلاحیت ومهارت های لازم در دانشجویان پرستاری جهت ایفای نقش به عنوان پرستاران تازه کار را فراهم آورد.

کلید واژه ها: پرستاری، آموزش، حرفه ای شدن، تحلیل محتوا

تاریخ دریافت: 1/11/1392 تاریخ پذیرش: 10/3/1393

مقدمه

خـدمات پرسـتاری ی کـی از مهـم تـرین اجـزای تشکی لدهنده خدمات بیمارستانی است و کیفیت مراقبـت بهداشتی به میزان زیادی به نحوه کار پرستاران بـستگی دارد. با پیشرفت حرفه پرستاری از پرستار انتظار می رود تا بتواند براساس نیاز بیماران، مراقبت هـای پیچ یـده تـری را ارایه نماید (1). در این راستا دسـتیابی بـه صـلاحیتهـ ای حرفهای طی آموزش موجب می شود تـا پرسـتاران بتواننـدنقش و وظایف خود را با کیفیت مناسب انجام دهند. هدف از برنام ههای آموزش پرستاری، آماده سـاختن دانـشجویانپرستاری برای فعالیت به عنـوان پرسـتاران بـالینی، حفـظاستانداردهای حرف های و ارتقای سلامت جامعه می باشـد وچگونگی کسب علم و مهارتی که منجر به یادگیری عمیقو بادوام شـده و قابلیـت بـه کـارگیری در محـیط خـارج ازدانشکدههای پرستاری را داشته باشد همـواره مـورد توجـهبوده است (4-2).
آماده نمودن فارغ التحصیلان پرستاری برای ورود به عرصه عمـل، اولویـت سـازمانهـ ای آموزشـی و مراقبـتبهداشتی می باشد زیرا کمبـود نیـروی انـسانی، پیچیـدگیروزافـزون سـازمان هـای ارایـه دهنـده مراقبـت بهداشـتی، افزایش آگاهی بیماران، گسترش سریع دانش و تکنولـوژیو نق شهای در حال توسعه پرسـتاران در سیـستم مراقبـتبهداشتی، اهمیت آماده بودن پرستاران تازه فارغالتحـصیلجهت ورود سریع به عرصه مراقبتی و انجام وظایف محولهرا مورد تأکید قرار می دهد (7-5). از طرف دیگر بالا بودن مهارت در پرستاران بـر کـاهش اضـطراب و تـنش خـودپرستاران نیز تأثیرگذار است. بنابراین با توجه بـه تـأثیر ات نامطلوب استرس همچون غیبت کاری، کـاهش رضـایت شغلی و تمایل به تـرک حرفـه ، کـسب مهـارت در انجـام مراقبت پرستاری می تواند باعث رضایت شغلی نیـ ز بـشود(1).
نتایج بعضی مطالعات نشان داده انـد کـه پرسـتارانتازه فـارغالتحـصیل، مهـارت هـ ای لازم را حـین تحـصیلکسب نمی نماینـد و توانمنـدیهـ ای کـسب شـده توسـطدانشجویان با وضعیت مطلوب فاصله دارد (3) و بسیاری از کارفرمایان بـراین بـاور هـستند کـه آمـادگی بـسیاری از فارغ التحصیلان پرستاری در شروع کار کـافی نیـ ست (8).
همچنین برخی پژوه شها نشان دادهاند که پرستاران تـازهکار در حین کار گاهی از اسـتانداردهای حرفـهای خـارج و دچار نقص عملکرد مراقبتی و مشکلات فراوان شـده، نیـازبه کمک دارند و نمی دانند که در محـیط هـای واقعـی چـهانتظاراتی از آن ها می رود (9).
Casey و همکاران با تأکید بر ایـن کـه انتقـال ازیک م ؤسسه آموزشی بـه عرصـه عملکـرد؛ دوره اسـترس،تطبیق نقش و شوک واقعیت مـی باشـد، مـی نویـسند کـه پرستاران تازه فارغالتحصیل ابراز نمودهاند در طول تحصیلخود نیاز به زمان بیشتری در بالین، مهـارت هـ ای تکنیکـیبیشتر، تجارب واقعی گستردهتر و ارتباط حرفهای بیـشتریبا پزشـکان داشـتهانـد (10). Phillips نیـز مـی نویـسد ، پرستاران تازه کار گزارش نمودهاند کـه در دوران تحـصیلخود نیاز به زمان بیشتری در بالین، ارتقای محتوای برنامـهآموزشی و یک دیدگاه واقع گرایانه از پرستاری، داشـتهانـد (11).
نگرانی در مورد وضعیت آمادگی پرستاران تازه کـارب رای انج ام وظ ایف خ ود در ب الین، بحث ی اس ت ک ه
مـدت هاسـت ادامـه دارد (10). ایـن امـر توسـط کارکنـان بخشها، پرستاران با سابقه و حتی مدرسین پرستاری موردتوجه قرار گرفته و خود پژوهشگران در بخشهـ ای بـالینی از نزدیک شاهد آن بودهاند. بنـابراین بـا توجـه بـه کمبـوددانش لازم در این مورد بر آن شدند تا به پژوهش در ایـنزمینــه بپردازنــد. در ایــن راســتا توجــه بــه تجــارب فارغالتحصیلان پرستاری از ایفای نقـش خـود بـه عنـوانپرستاران تازه کار، می تواند به ریشه یابی این چالش و چنـدو چون آن کمک نماید.
پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی است که بـا هـدفتبیین تجارب پرستاران تازه کار در مورد آمـادگی حرفـهای آنان پس از فارغ التحصیلی صورت گرفته است.

روش مطالعه

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جهت انجام پژوهش حاضر، روش کی فـی در نظـر گرفته شد به این دلیل که پژوهشگران به دنبال دستیابی به تجربیات و دیدگاه هـای پرسـتاران تـازه کـار در مـورد چگونگی آمادگی حرفه ای خود با بیان و توصیف خود آنان بوده اند. اسکویی و پیروی مینویسند کـه تحق یـق کی فـی رویکردی ارزشمند برای توصیف تجرب ههای زندگی بوده و به درک تجارب انـسانی ک مـک مـی کنـد . آن هـا بـر ا یـن عقی ده اند که داده های مطالعات کیفی از ادراکات و عقا یـد شرک تکنندگان در مطالعه تشکیل شده است (12).
پژوهش حاضر از نـوع تحلیـل محتـوای قـراردادی میباشد. تحلیل محتوای کیفـی، روش تحلیـل پیـام هـاینوشتاری، گفتاری یا دیداری مـی باشـد و بـه عنـوان یـکروش پــژوهش، روشــی سیــستماتیک و هدفمنــد بــرایتوصیف یک پدیده می باشد. این روش به پژوهشگر اجـازهمی دهد که موضوعات موردنظر را بـه منظـور درک بیـشترآنها بررسی نماید. در تحلیـل محتـوای کیفـی، دادههـ ای خام براساس استنباط و تفسیر صورت گرفته، خلاصه شـدهو درون طبقات و درونمایه هـا قـرار مـی گیرنـد (13و14).
جامعه مورد مطالعه، پرسـتاران تـازه کـار شـاغل در چهـاربیمارستان وابسته بـه دانـشگاه علـوم پزشـکی و خـدماتبهداشتی-درمانی اراک بودد. انتخاب مشارکت کنندگان به صورت مبتنی بر هدف و تا اشـباع داده هـا انجـام گرفـت(15). پرستاران در زمان انجام پژوهش باید کمتـر از یـکسال سابقه کار میداشتند تا تجربیات موردنظر در ارتباط بامسایل مربـوط بـه پرسـتاران تـازه کـار را داشـته باشـند.
همچنین جهت تکمیل و غنیتر نمودن دادهها با پرستارانبا سابقه (سابقه بـیش از 10 سـال) نیـز مـصاحبه صـورتگرفت (15).
داده هـای مـوردنظر از طر یـق جلـسات مـصاحبه انفـرادی نیمـه سـاختار یافتـه و بـا اسـتفاده از راهنمـای مصاحبه و یادداشت عرصه، به همراه ضبط صدا جمعآوری شد. مصاحبه با یک سؤال کلی تحـت عنـوان »تجربیـاتخود را به عنوان یک پرستار تـازه کـار بیـان کنیـد« آغـازمی شد. سپس در صورت لـزوم سـؤالاتی نظیـ ر »در مـوردآمادگی خـود جهـت کـار در بـالین توضـیح دهیـد« و /یـا»مسایل خود را بـه عنـوان یـک پرسـتار تـازه کـار شـرحدهید«، پرسیده شد.
جهت انجام مصاحبه، پژوهشگر طـی یـک جلـسه کوتاه اولیه با هر یک مشارکت کنندگان ملاقات کرد. طی این جلسه پژوهشگر با معرفی خود و ارایه توضیحات لازم در ارتباط با هدف و روند پژوهش و جلب همکاری آنـان ، زمان و مکان مناسب برای آنان را جهت انجـام مـصاحبه تعیین نمود. در جلسات مصاحبه، پژوهشگر ضمن توضیح در مورد ضبط صدا، تأکید بر محرمانه ماندن اطلاعـات و اخذ رضایت نامه کتبی از مشارکت کنندگان، اقدام به انجام مصاحبه نمود. در مجموع 20 مصاحبه با 16 پرسـتار تـازهکار، 2 سرپرستار و 2 پرسـتار (جـدول شـماره 1) صـورت گرفت که هر مـصاحبه بـین40 تـا 60 دقیقـه بـه طـول انجامید. بعد از انجام هر مصاحبه، در کوتـاه تـرین زمـان ممکن، اطلاعات ضبط شده چند بار به طور دقیق بررسی و کلمه بـه کلمـه بـرروی کاغـذ منتقـل گرد یـد. سـپس اطلاعات منتقل شده برروی کاغذ، تایپ و دوباره با موارد ضبط شده مقایسه شد. تحلیل داده ها طی مراحـل اول یـه گردآوری آن ها آغاز گردید. ا یـن امـر بـه فرآینـد رفـت و برگشت بین ایجاد مفاهیم و جمع آوری داده ها کمک کرده و می تواند موجب جهت دادن به گردآوری داده های بعدی برای دستیابی به اطلاعات مناسب گردد (13).
جهت تحلیل داده ها از شیوه تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در ایـن روش پژوهـشگر مفـسری اسـت کـهدادهها را جهت یافتن قسمتهای معنادار می خواند و پـساز یافتن آنها؛ کدگذار ی، طبق هبندی و سازماندهی داد هها را انجام می دهد. این فرآیند تا زمانی که طبقات معنادار بـاهم ارتباط یافته و درونمایهها خود را نـشان دهنـد، ادامـهمی یابد (16). طی فرآیند تحلیل داده هـا، ابتـدا واحـدهای
تحل یـل (Analysis units) مـشخص شـدند کـه در پژوهش حاضر، کل متن هـر مـصاحبه بـه عنـوان واحـد تحلیل در نظر گرفته شـد . پـس از آن واحـدهای معنـایی (Meaning units) مـشخص گردیدنـد کـه عبـارات
برگرفته از بیانات مشارکتکنندگان در ارتباط با جنبههـ ای گوناگون مفهوم اصلی بودند. سپس کدگذاری انجـام شـد که طی آن واحدهای معنایی فشرده شده و به کد ت بـدیل شدند. کدها خلاصه و دسته ب نـدی شـده و طبقـات را بـه وجود آوردند. در نهایت طبقات با توجه بـه مـشابهت هـا و تفاوت ها درون مایه ها را تشکیل دادند (17).
در تعیین صحت (Trustworthiness) داده ها؛ اعتبــــــار (Credibility)، قابلیـــــ ت اعتمـــــ اد (Dependability)، قابلیـــــــــــت تأییـــــــــــد
(Confirmability) و قابلیـــــــــت انتقـــــــــال
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

(Transferability) مـورد توجـه قـرار گرفـت . جهـت ایجاد اعتبار درگیری مداوم با موضوع و دادههای پـژوهشوجود داشت . از نظرات اصلاحی اساتید در ارتبـاط بـا رونـدانجام مصاحب هها، تحلیل آن ها و داده هـ ای اسـتخراج شـدهاستفاده گردید . متن مصاحب هها و کدهای استخراج شـده وهمچنین زیر طبقات با برخی مشارکتکنندگان و همچنـینسه دکترای پرستاری در میان گذارده شد و از نظرات آنـاناستفاده شد . از تلفیق در روش گردآوری دادههـ ا (مـصاحبهانفرادی، یادداشت عرصه) استفاده گردید . در انتخاب نمونهتنوع لازم درنظر گرفته شد، به طوری کـه پرسـتاران تـازهکار و پرستاران با تجربه هر دو به عنـوان مـشارکتکننـدهدرنظر گرفته شدند. برای مشخص نمودن قابلیـت اعتمـاد، همان گونه که در مقبولیت نیز آمده، در پـژوهش حاضـر ازتلفیق در روش گردآوری داد ه ها استفاده گردید. همچنین از یک ناظر خارجی نیز جهت بررسی داد هها اسـتفاده گردیـدکه در مورد فرآیند کار و یافتهها توافـق وجـود داشـت. درایجاد قابلیت تأیید، به این منظـور کـه سـایر پژوهـشگرانبتوانند به روشنی مسیر پژوهش و اقدامات صورت گرفته رادنبال کنند، کلیه فعالیتهای صورت گرفته شـامل فرآینـدانجام کار و چگونگی یافته های به دست آمده به دقت ثبتشدند و گزارش مبسوطی از فرآیند پـژوهش ارایـ ه گردیـد.
برای بررسـی قابلیـت انتقـال یافتـههـ ای کـسب شـده درپژوهش حاضر با 3 فرد (2 پرستار تازه کار و 1 پرسـتار بـا تجربــه) خــارج از پــژوهش کــه موقعیــت هــای مــشابه شرکتکنندگان در پژوهش را داشتند، درمیان گـذارده شـدکه مورد تأیید آنان قرار گرفت (15، 16و18).

یافتهها
تجزیه و تحلیل مصاحب ههای مشارک تکننـدگان درمطالعه منجر به اسـتخراج سـه درونمایـه در زمینـه علـلآمــادگی حرفــه ای ناکــافی پرســتاران تــازه کــار شــامل :
»چالشهای آموزش «، » ویژگـیهـ ای مربـی« و »شـرایطدانشجو« گردید (جدول شماره 2).
1. چالشهـ ای آمـوزش: در ایـن درونمایـه؛ چالشهای مربوط بـه آمـوزش نظـری، آمـوزش بـالینی وگسست موجود بین آموزش نظری و بالین مشخص گردید.
1-1. چالش های آموزش نظری
در ای ن زمین ه پوش ش ناک افی محت وای درس ی، تدریس نامناسب، تأکید بیشتر بر محتوای پزشـکی نـسبت به پرستاری و جـزوه محـوری مـورد بحـث قـرار گرفتنـد.
مشارکتکنندگان از عدم توجه لازم به مطالب مربـوط بـهمراقبتهای پرستاری، حجم زیاد مطالب درسی نسبت بـهساعات کلاس و در نتیجه سرعت زیـاد بیـان مطالـب کـهمنجر به اختلال در یادگیری آنان می شد، انتقاد می نمودند.
یکی از مشارکتکنندگان در این ارتباط می گفت: »مطالـبتئوری که به ما درس می دادند بیشتر آناتومی، فیزیولـوژیو پاتوفیزیولوژی بود، مراقبتها را زیاد به ما نمـی گفتنـد «.
مشارکتکننده دیگری تجربه خود از نحوه تدریس و حجم
مطالب را چنین بیان کرد: »… مثلاً داخل ی جراحـیهـ ا اون همه مطالب تئوری داره، خیلی خلاصه به ما می گفتند. تند تند درس ها را می گفتند …«.
2-1. چالش های آموزش بالینی
ماهیت و کیفیت تجربه آموزش بالینی همواره مـوردتوجه و نقد بوده است. مشارکتکنندگان مسا یلی همچـونعدم تناسب محتوای کـارآموزی بـا زمـان اختـصاص دادهشــده بــه آن، کوتــاه بــودن دوره کــارآموزی در برخــیبخشهای پرکار، کیفیت نامطلوب و عـدم کـارآیی برخـیکارآموزیها، عدم وضوح اهداف کارآموزی و تکراری بودنمراقبتها در بخشهای گوناگون، برنامـه ریـزی نامناسـببالینی و تأکید بیش از اندازه بر مطالب نظری در کارآموزیرا مورد بحث قرار دادنـد. مـشارکتک ننـدهای اظهـار کـرد:
»بعضی کارآموز یهامون مدتش خیلی کم بود. تـا اومـدیمشروع کنیم ببینیم تو بخـش چـه خبـره کـارآموزی تمـومشد«. دیگری می گفت: »مثلاً در کـارآموزی مـدیریت، مـاهیچ کار مد یریتی انجام ندادیم… حتی پیگیر یها را به مـانمی دادند، چه برسه به کـارای دیگـه«. نامـشخص بـودناهداف در کارآموزی بالینی در بیانـات ایـن شـرکتکننـدهنمایان است : »توی همه کارآموزیها ما فقط یـک سـریکارهای مشابه را انجام می دادیم. مـثلاً کـارآموزی بخـشداخلی با بخـش اورژانـس و بـا بخـش ویـژه هـیچ فرقـینمی کرد«.
3-1. گسست آموزش و بالین
یکی از انتقاداتی که همواره بر آموزش دانـشجویانپرستاری و آمـادگی آنـان جهـت کـار در بـالین وارد بـودهفاصله زیاد موجود بین آموزش و بالین بوده اسـت. در ایـنزمینه عدم هماهنگی مطالب آموزش داده شده در کـلاسبا ارا یه مراقب تها در بالین، کاربردی نبودن مطالب آموزشداده شده و عدم تطابق مطالب آموخته شده در کـلاس بـارفتارهای مراقبتی در بالین بیمار از مسایلی بودند که مـوردتوجه مشارک تکنندگان قرار گرفتند. یکی از پرستاران تـازهکار در این خصوص گفت: »مثلاً تو دوره دانشجویی کارهارو یه طوری به ما یاد می دادن کـه واقعـاً نمـی شـه وقتـیشروع به کار کردی، تو شرایط واقعی اونجوری کـار کنـی.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

حالا یا وقتش نیست یا کلاً روتین بخـش یـه چیـز دیگـهست. نمی شه هم خلاف اون عمل کنی، چارهای نیـست«.
پرستار تازه کار دیگری در مورد نقـص در تجـارب بـالینیخـود طـی دوره دانـشجویی چنـین گفـت: »تـو خیلـی از بخشها اون چیزی را که تو تئـوری بهمـون گفـتن واقعـاً نمی دیدیم، تو بخش اتفاق نمی افتاد. اونوقـت مـوقعی کـهمیایم سرکار انتظار دارن از کیسهایی که تا حـالا ندیـدیممراقبت کنیم. خب این اصلاً منطقی نیست«.
2. ویژگیهای مربی : از عوامـل مطـرح در ایـنبخش می توان به دانش و مهارت مربی و توانمندی مر بـیدر برقراری ارتباط اشاره نمود.
1-2. دانش و مهارت مربی
ضـرورت وجـود دانـش قابـل کـاربرد در بخـش، و مهارت و تجربه مربیان از مسایلی است که همـواره مـوردتأکید بود هاند. مربی باید اطلاعـات بـه روز و مهـارت هـ ای لازم را در ارتباط با بخش و کارآموزی مربوطه داشته باشدتا بت واند به عنـوان الگـویی مناسـب، مهـارتهـ ای بـالینیموردنظر را به دانشجو آموزش دهد. در این راستا یافتـههـ ا نشان داد که اکثر مشارکتکنندگان معتقد بودنـد مربیـانیکه تجربه کار بالینی نداشتند و حتی خود تـازه کـار بودنـد،نتوانسته بودند مدل نقـش مناسـبی را ارایـ ه دهنـد. تأکیـد چنین مربیانی فقط بر موارد نظری و عدم توجه بـه کـاربردآن در بخش، عدم تمایل آنها به مشارکت در کـار عملـیبخــش و عــدم انجــام کــار عملــی مفیــد، مــورد توجــه مشارکتکنندگان بود . پرستار تـازه کـاری در مـورد دانـش چنین مربیانی اینگونه بیان کرد: »… تا ازشون یه سؤالی درمورد یه بیماری یـا مراقبـت مـی پرسـیدم از جـواب طفـرهمی رفتند، یا بعضیهاشون فوری اون سؤال را به خودمـونبر می گردوندند …«. یکی از سرپرسـتاران دیـدگاه خـود راچنین بیان نمود: »الان اکثر مربیهای ما کـار بـالینی بلـدنیستند. خودشون تازه کارند. یعنی خود مربـی اصـلاً تـویبالین کار نکرده… بعد این می خواد چی به دانشجو یاد بده. دانشجو می یاد کارآموزی . وقتش را هدر می ده، اما هیچ کار عملی یاد نمی گیره«.
2-2. چالش مربی در برقراری ارتباط
مشارکتکنندگان، به مواردی اشاره کردند که مربیانبالینی فاقد مهارتهای ارتباطی مناسب بودنـد. از نظـر آنـاناین موضوع موجب می شد تا دانشجویان پرسـتاری از نقطـهنظر حرف های، توانـایی ارتبـاطی لازم بـرای کـار در شـرایطسـخت بـالین را نیابنـد. یکـی از پرسـتاران باسـابقه دربـاره مهارتهای ارتباطی مربیان گفت : »بعضی وقـتهـ ا، مربـیمی یاد توی بخش، خودش بلد نیـست یـه ارتبـاط خـوب بـا پرسنل برقرار کنه. خیلی خجالتیه، کم حرف و ساکته. به نظرمن مربی باید خودش از نظر ارتباطی خیلـی قـوی باشـه تـادانشجوها ازش یاد بگیرند«. از سوی دیگر چـالش مربـی دربرقراری ارتباط با دانشجویان با دانشجویان نیـز مـورد توجـهمشارکتکنندگان بود . یکی از پرستاران تازه کار اشاره نمـودکه »… همیشه دلم مـی خواسـت مربـی بـه جـای ایـن کـههمه اش سرزنشم کنه، مثلا ً یک بار بگه امروز که خوب کـارنمی کنی مشکلت چیه؟ …«.
3. شرایط دانشجو : انگیـزه و علاقـه دانـشجو، تجارب کاری دوره دانشجویی و مسایل اقتصادی دانـشجو از موارد مورد بحث در این ارتباط بودند.
1-3. انگیزه و علاقه دانشجو
علاقه افراد به حرفه پرستاری و انگیزه آنـان جهـتفعالیت در این دیسیپلین از مهمترین عوامل موفقیت آنـاندر کار برشمرده شده است. مشارکتکنندگان معتقد بودنـدکــه برخــی مــسایل مثــل علاقــه، انگیــزه، اضــطراب و سـ ردرگمی؛ وضـ عیت دانـ شجوی پرسـ تاری پـ س از فارغالتحصیلی و در آغاز کـار بـالینی را تحـت تـأثیر قـرار می دهد. احساس نیاز دانشجویان به ورود به دانشگاه به هرشکل و فشار خانواده جهت ورود فرزندان به دانشگاه بدونتوجه به علایق آنان نیز مورد توجه مشارکتکنندگان بـود .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یکی از سرپرستاران در مورد اهمیت انگیزه و علاقه اظهـارمی نمود: »اونی (پرستار تازه کاری ) که خودش دنبال کار ویادگیریه، خب زودتر هم راه می افته. اما اون پرستاری کـهعلاقه و انگیزهای نداره خب هی در جا می زنـه، پیـشرفتیهم نداره «. یکی از پرستاران تازه کـار در مـورد چگـونگیانتخاب رشته خود چنین می گفت: »من به خاطر ایـن کـه دو سال پشت سر هم قبول نـشدم بـالاخره مجبـور شـدمبرای دانشگاه اومدن اینو (پرستاری) انتخاب کـنم… همـه(خانواده) هم بهم فشار می آوردن… خب یه چندتایی قبولشده بودن … انگار من فقط جا مونده بـودم«. امـا دیگـرینقش علاقه خود در یادگیری را چنین شرح مـی داد: »مـنخیلی زود راه افتادم… چون من از زمان دانشجویی خیلـیعلاقه داشتم، دنبال کار بودم و سعی می کردم همه چیـز رایاد بگیرم به خاط همین هم تـوی بخـش از اون اول کـهآمدم مشکل زیادی نداشتم و کارها را تقریباً بلد بودم. فقط بعضی چیزها مثل روتین ها و هماهنگی ها را نمی دونستم«.
2-3. تجارب کاری دوره دانشجویی
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دادههای این مطالعه نشان داد که تجربه کار بیشتر درمحیط بالینی در دوره دانـشجویی مـی توانـد موجـب آمـادگیبیشتر برای کار در محیط بالینی بـه عنـوان پرسـتار شـود. از دیدگاه پرستاران تازه کار انجـام کـار بـالینی بـه شـکل کـاردانشجویی می توانست در این زمینه بسیار کمک کننده باشـد. پرستار تازه فارغالتحصیلی با اشاره به اهمیـت نقـش تجـارب کاری در دوره دانشجویی چنین گفت: »دوست من توی دورهدانشجویی رفت بخش آی سی یو، کـار دانـشجویی برداشـت.
خیلی خوب بود براش. مـوقعی کـه اومـد بـرای طـرح هـیچمشکلی توی کارها نداشت و خیلی زود توی کارها راه افتاد«.
3-3. مسایل اقتصادی دانشجو
شرایط اقتصادی بر همه جوانب زندگی انسان تـأثیر به سزایی دارد . تأثیر این امـر حتـی بـر چگـونگی آمـادگی

مشارکت

کنندگان

مشخصات

کار

تازه

پرستاران

باسابقه

پرستاران

تعداد

16

4

سن
)
سال
(

22

تا

25

39

تا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

48

جنسیت

13

،
مونث

3
مذکر

3

،
مونث

1
مذکر

تحصیلات

لیسانس

لیسانس

خدمت

سنوات
)
سال
(

3

تا

ماه

11
ماه

14

تا

سال

23
سال


دیدگاهتان را بنویسید