دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی – علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحهآرایی: فرشته حیدری
طرا ح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علم ی پرستار ی ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و ماما یی تهران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 3 شماره 1 (پیاپی 7) بهار 1393، 79-71 بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و ماما یی خرمآباد

سیده فاطمه قاسمی1، شیرین حسنوند2، فاطمه ولیزاده3

چکیده

مقدمه: وظیفه اصلی دانشگاه تربیت نیروی انسانی کارآمد و مؤثر است . اما هر سـاله تعـدادی از دانـشجویان بـه دلایـلمختلف دچار افت تحصیلی می شوند. با توجه به پیامدهای منفی افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بـرای جامعـه، بیمـاران،حرفه و دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی افت تحصیلی و مقایسه عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانشجویان با و بدون افت تحصیلی انجام شد.
روش: این پـژوهش توصـیفی مقطعـی در نیمـسال دوم سـال تحـصیلی 1390-1391 روی 148 دانـشجوی دانـشکدهپرستاری مامایی خرم آباد به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. افت تحصیلی کاهش نمره استاندارد (z score) معدل ترم قبل نسبت به معدل دو ترم قبل به میزان 2/0 و بیشتر در نظر گرفته شـد. ابـزار جمـعآوری اطلاعـات پرسـشنامهای پژوهـشگرساخته بود که شامل اطلاعات جمعیت شناختی و 52 سؤال در مورد عوامل مؤثر بر افت تحصیلی بود. سؤالات به صورت مقیـاسلیکرت 5 نقطه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم، میزان موافقت دانشجویان با عوامل مـؤثر بـر افـت تحـصیلی را بررسـی مـی کـرد .
پرسشنامه ها به روش خودگزارشی تکمیل شد. تجزیه تحلیل داده ها با آمار توصیفی،آزمون مجذور کای و تی مستقل انجام شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافتهها: 5/36% دانشجویان افت تحصیلی داشتند. مهم ترین علل افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان با افـت تحـصیلیفوت یک فرد نزدیک (25/1±13/4)، شیوه تدریس اساتید (7/1±11/4)، زیاد بودن واحدهای درسی در هر ترم (95/0±89/3) و هم زمـانی ارایـه دروس عملـی و تئـوری (09/1±76/3) و از دیـدگاه دانـشجویان بـدون افـت تحـصیلی روش ارزیـابی اسـاتید (36/1±03/4)، روش تدریس اساتید (1/1±81/3)، زیاد بودن واحدهای درسی در هر ترم (09/1±76/3) و برنامهریزی آموزشـی
(14/1±76/3) گزارش شد. دیدگاه دانشجویان با و بدون افت تحصیلی از نظر عوامل مؤثر بر افـت تحـصیلی تفـاوت معنـا داری نداشت.
نتیجهگیری: بیش از یک سوم دانشجویان افت تحصیلی داشتند. اتخاذ تدابیری جهت شناسایی و حمایت دانشجویان درمعرض افت تحصیلی توسط اساتید مشاور، تشویق و حمایت اساتید جهت استفاده از شیوههای با کارایی بیشتر جهـت تـدریس وارزشیابی دانشجو ، آموزش شیوههای صحیح مطالعه و یادگیری به دانـشجویان و بـازنگری برنامـه آمـوزش پرسـتاری و مامـایی ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه ها: افت تحصیلی، علل، دیدگاه، دانشجویان پرستاری مامایی

تاریخ دریافت: 24/8/1392 تاریخ پذیرش: 23/1/1393

– مربی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرمآباد، دانشگاه علوم پزش کی لرستان، خرمآباد، ایران (نویسنده مسؤول)
[email protected] :پست الکترونیکی
– دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
– دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران؛ مربی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزش کی لرستان، خرم آباد، ایران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

تربیت نیروی انسانی کارآمد و مؤثر از جمله وظایفاصلی دانشگا هها محسوب مـی گـردد (1). دانـشجویان بـهعنـوان سـرمایه هـ ای گرانقـدر و منـابع معنـوی جامعـه وآینـده سـازان کـشور، نیروهـای برگزیـده از نظـر اسـتعداد، خلاقیت و پشتکار هستند (1و2).
سالیانه تعداد زیادی دانـشجو در رشـتههـ ای علـومپزشکی پذیرش و پس از طی دوره آموزشی فارغالتحـصیلمی شوند. امـا عـده ای از آنـان بـه دلایـل مختلـف دیرتـرفارغ التحصیل می شوند و یا به علت افت تحصیلی از ادامـهتحصیل محروم و یا اخراج می شوند (2). افت تحـصیلی یـاکـ اهش عملکـ رد تحـ صیلی دانـ شجویان از سـ طحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب، یکی از مشکلات عمدهمراکز آموزش عالی کشور است (5-3)، که نـه تنهـا یـکمشکل شخصی بلکه یک مشکل اجتماعی اساسـی اسـت (6) که علاوه بر مسایل و مشکلاتی که برای خود دانشجوایجاد می کند، زیا نهای فراوانی را برای کشور در بر خواهدداشت (7).
در حقیقت افت تحصیلی یکی از مشکلاتی است کهمعمولاً نظا مهای آموزش و پرورش جهانی با آن دست بـهگریبانند و آفتی است که به محـصول آمـوزش و پـرورشکشورها لطمه می زنـد و کـارایی و بـاروری نظـام هـا را بـانقصان روب ه رو می سازد. گرچه علل افت تحصیلی با توجـهبه شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می توانـد متفـاوتباشد، ولی در زمینههای کلی این علتها مـی تـوان وجـوهاشتراکی یافت (8).
مطالعات و پژوهشهای متعدد حکایـت از آن دارنـدکه تنوعی از عوامل می تواند به افت تحصیلی منجر شـود.
به طوری که اعتیاد بـه مـواد مخـدر، رفتارهـای پرخطـر، عوامل شخصیتی، انگیزه و علاقه، احـساس رضـایتمندی، احساس تنهایی، انتظار موفقیت و شرایط خانواده بر میـزانموفقیت تحصیلی در دانـشگاههـ ا تـأثیر داشـته اسـت (9).
Tomas و همکاران نیز در مطالعه خود به عـواملی نظیـرفاکتورهای روانی – آموزشی، تکاملی، خانوادگی، اقتـصادی،سـازمانی و اجتمـاعی بـه عنـوان عوامـل دخیـل در افـت تحصیلی دانشجویان اشاره کردهاند (10). در مطالعهای کـ ه توسط باکویی و همکارانش انجام گردید از 152 دانشجوی مامـایی 5/10% در گـروه ضـع یف و دارای افـت تحـصیلی
٧٢
(میانگین معدل مساوی یا کمتر از 14) قرار داشتند (2). در پــژوهش عالیخــانی و همکــاران روی 189 دانــشجوی پرستاری در دانـشگاه علـوم پزشـکی ارتـش میـ زان افـتتحصیلی 9/16% گزارش شد (13).
نتایج مطالعـات حـاکی از ارتبـاط بـین مؤ لفـههـ ای تحصیلی و فردی دانشجویان با افت تحصیلی می باشـد. از این رو هر سیستم موظف اسـت کـه بـه کـاهش عملکـرددرسی فراگیران خود که منجر به از دست رفتن هزینههای جاری، بی انگیزگی و کاهش روحیه در فرد می شـود توجـهنم وده و ب ا شناس ایی ویژگ یه ای ف ردی و تح صیلی دانشجویان و سایر عوامل مـؤثر بـه فر آینـد آمـوزش آنـاناهتمام ورزد (11). با شناخت عوامل مؤثر بر افت تحـصیلیدانشجویان که هوشمندترین افراد جامعه و آیندهسازان هـرکشوری هستند، می توان به منظور موفقیت دانـشجویان درکسب مهارتهای علمی جهت دستیابی به رسالت دانشگاهبرنامهریزی صحیح نموده و به روند رشـد آموزشـی کمـکنمود (2). بـا توجـه بـه پیامـدهای منفـی افـت تحـصیلیدانشجویان گـروه پزشـکی بـر جامعـه، بیمـاران، حرفـه ودانشگاه ها (12)، و با توجه به نتـایج متفـاوت در مطالعـاتمختلف و نیز تأثیر محیط پژوهش بر نتایج مطالعات در اینزمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی افت تحـصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی و مقایسه عوامل مؤثر برآن از دیدگاه دانشجویان با و بدون افـت تحـصیلی انجـام شد.

روش مطالعه

پ ژوهش حاضـر ی ک مطالع ه توص یفی مقطع ی می باشد که روی دانشجویان پرستاری و مامـایی دانـشکدهپرستاری خرمآباد در نیمسال دوم سـال تحـصیلی 1390-1391 انجام شد. شرط ورود به مطالعه گذراندن حـداقل دوترم از دوره تحصیلی و تمایل به شـرکت در مطالعـه بـود.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دانشجویان ترم اول و دوم (به دلیل عدم امکان تـشخیصافت تحصیلی) از مطالعه خارج شدند. روش نمونهگیری بـهصــورت در دســترس بــود. جهــت نمونــ هگیــری کمــک پژوهشگران بعد از ورود به کلاس گرو ههای قابل ورود بـهمطالعه (ترم 3 به بالا) و ارایـه توضـیحات کـافی در مـوردهدف مطالعه و ملاحظات اخلاقی پرسـشنامه هـا را توزیـع میکردند و به دانشجویان فرصت داده میشد تا در صورتتمایــل پرســشنامه را تکمیــل و عــودت دهنــد. تعــداد دانشجویان در گروه های واجد شرایط ورود به مطالعه 203 نفر (145 نفر پرستاری و 58 نفر مامایی) بـود . کـه از ایـنتعداد 148 نفر در مطالعه شرکت کردنـد. میـزان مـشارکت73% بود.
در این مطالعه افت تحص یلی به صورت افـت نمـرهاستاندارد (Z score) معـدل تـرم قبـل نـسبت بـه نمـرهاستاندارد معدل دو ترم قبل به میزان 2/0 و بیـشتر تعریـفشد. Z score یا نمره استاندارد شده زمانی به کار می رود که بخواهیم دو یا چنـد مجموعـه داده کـه تحـت شـرایطمتفاوت به دست آمده و اندازهگیری شد هاند را بـا یکـدیگرمقایسه نماییم . این شاخص فاقد هرگونه مقیاس یـا واحـداندازهگیری است لذا در مقام مقایسه کاربرد زیادی می یابـد (14). زمانی که می خواهیم وضـعیت تحـصیلی یـک تـرمدانشجو را با ترم قبل وی مقایـسه کنـیم اسـتفاده از نمـرهمعدل خام به تنهایی دقت لازم را ندارد؛ چرا کـه محتـوایدروس، اساتید ، روش تـدریس و نحـوه ارزشـیابی آن هـا و سایر فاکتورهای مـؤثر بـر نمـرات و معـدل هـا در دو تـرممتفاوت هست ند. بنابراین بهتر است کـه جایگـاه تحـصیلییک دانشجو را در بین هم ورودیهای خـود در یـک تـرممشخص کرده سپس جایگاه وی در ترم قبلی نیـز در بـینهم دوره ای های وی تعیـین و بـا هـم مقایـسه گـردد . Z score به این صورت محاسبه مـی شـود کـه معـدل هـردانشجو را منهای میانگین معدلهای کلیه دانشجویان هـمورودی اش کـرده و بـر انحـراف معیـار معـ دلهـای کلیـه دانشجویان همـان ورودی تقـسیم مـی کنـیم . Z score منفی نشان می دهـد معـدل دانـشجو از حـد متوسـط هـمورودی های خود در آن ترم کمتر است و Z score مثبت نــشان مــی دهــد معــدل دانــشجو از حــد متوســط هــمورودی هایش بیشتر است. اگر مقدار Z score از یک ترم به ترم دیگر بیشتر شود نشان دهنده پیـشرفت تحـصیلی وچنانچه کمتر شود نـشانگر افـت تحـصیلی اسـت. در ایـنمطالعه به منظـور جمـعآوری اطلاعـات در ابتـدا م یـانگین معدل ترم قبل (نیمسال اول سال تحـصیلی 1390-1391) و دو ترم قبل (نیمسال دوم سال تحـصیلی 1389-1390) دانشجویان توسـط دو نفـر از همکـاران واحـد آمـوزش، ازکارنامه های موجـود در با ی گـانی آن واحـد اسـتخراج و Z score یا نمره استاندارد برای هر یـک از دانـشجویان بـااستفاده از فرمول ذیل محاسبه شد.
٧٣
میانگین معدل دانشجویان کلاس- معدل دانشجو Z score = انحراف معیار معدل های کلیه دانشجویان کلاس

ابزار جم عآوری اطلاعات پرسشنامه محقـق سـاختهمتشکل از دو بخـش بـود . بخـش اول اطلاعـات فـردی ، خانوادگی و تحصیلی را بررسی می کـرد کـه شـامل سـن،جنس، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، دوره تحصیلی ، ترم، معدل دیپلم و دوره پـیش دانـشگاهی، سـال اخـذ دیـپلم، سهمیه قبولی، وضعیت مسکن و داشتن شغل بـود . بخـشدوم ابزار جمعآوری اطلاعات پرسـشنامه عوامـل مـؤثر بـرافت تحصیلی دانشجویان شامل 52 سؤال در 4 بخش بود:
عوامل آموزشی قبل از ورود به دانشگاه (5 سؤال)، عوامـلآموزشی پس از ورود به دانشگاه (27 سؤال)، عوامل روانـی (16 س ؤال)، و عوام ل اقت صادی- اجتم اعی (4 س ؤال).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

سؤالات به صورت مقیاس لیکرت 5 نقط های از خیلی زیـادتا خیلی کم، میزان موافقـت واحـدهای مـورد پـژوهش بـاعوامل مؤثر بر افت تحصیلی را مورد سـؤال قـرار مـی داد. پرسشنامه براساس مطالعات کتابخانهای، مقالات اینترنتـی و مطالعات انجام شده در ایـن زمینـه (6،3،2،1، 13،11،7) تهیه و تنظیم شد. برای روایـی پرسـشنامه از روش اعتبـارمحتوی به صورت کیفی استفاده شد. بدین صـورت کـه از 10 نفر از متخصصین درخواست شد پس از مطالعـه دقیـ ق ابزار، د یدگاههای اصلاح ی خـود را بـه صـورت مبـسوط وکتبی ارا یه نما یند. تأکید شد کـ ه در ارز یـابی کی فـی روایـی محتوا رعا یـ ت دسـتور زبـان، اسـتفاده از کلمـات مناسـب،اهمیت آیت مها، قرارگ یری آیتمها در جـا ی مناسـب خـود را مــورد توجــه قــرار دهنــد. پــس از جمــ ع آوری ارزیــابی متخصصین، با مشاوره بـا اعـضای تـیم تحقیـق، تغییـراتلازمه در ابزار اعمال شـد. پایـایی ابـزا ر بـا انجـام آزمـونمقدماتی و دادن پرسشنامه بـه 15 نفـر از دانـشجویان بـهروش همبستگی درونی و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0=α) مـورد تأییـد قـرار گرفـت. اجـرای پـژوهش در هفتههای آخر تـرم تحـصیلی و قبـل از شـروع امتحانـات انجام شد. جمعآوری اطلاعات در تمـام مـوارد در سـاعات قبل از ظهر بود. به تمـامی دانـشجویان 20 تـا 30 دقیقـهفرصت جهت تکمیل و عودت پرسشنامه داده مـی شـد . بـاتوجه به شناسایی قبلی دانشجویان با افت تحصیلی توسـطکارشناسان آموزش پرسشنامههـ ای آن هـا جـدای از گـروهبدون افت تحصیلی جمعآوری می شد. پرسشنامههـ ا بـدوننام بوده و به واحـدهای مـورد پـژوهش توضـیح داده شـدشرکت در پژوهش اختیاری بوده و اطلاعات آن ها محرمانه خواهد ماند.
جهت تجزیه تحلیل داد ه های جمع آوری شـده میـزانموافقت شرکتکنندگان با هر یک از عوامـل مـؤثر در افـتتحصیلی طیف لیکـرت از خیلـی کـم=1 تـا خیلـی زیـاد=5 نمرهگذاری شد و میانگین نمرات بـرای بررسـی هـر عامـلمحاسبه شد . اطلاعات جمعآوری شده پس از بررسی و تأیید نرمال بودن دادههای مربوط به عوامل مؤثر بر افت تحصیلیاز دیدگاه شرکتکنندگان با آزمون کول مـ وگروف اسـمیرنوف(924/0=p=0/360 ، z) به کمک نرم افزار آمـاریSPSS v.18 و با استفاده از آزمون هـای آمـار توصـیفی (فراوانـی ، درصد، میانگین و انحراف معیار)،آزمون کایدو، تست دقیـقفیشر و آزمون تی مستقل تجزیه تحلیل شد. سطح معنـاداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شـد. در ایـن مطالعـه دادههـ ای گمشده بسیار کم و در مواردی که احیاناً مـشارکت کننـدگانبه سؤالی پا سخ نداده بودند از حالت پـیش فـرض نـرمافـزار SPSS یعنـی ح ذف جفتـی (Pairwise Deletion) استفاده شد . در این حالت پژوهشگر پرسـشنامههـا را حـذفنمی کند اما هنگامی که قصد محاسبه آمارههای هر متغیـ ر رادارد، فقط داده ها ی غیرگمشده را در نظر م یگیرد.

یافتهها
به طور کلی 54 نفر از دانـشجویان افـت تحـصیلیداشتند. بر این اسـاس دانـشجویان بـه دو گـروه بـا افـتتحــصیلی 54 نفــر(5/36%) و بــدون افــت تحــص یلی 94 نفر(5/63%) تقسیم شدند. از واحدهای مـورد پـژوهش 92 نف ر(16/62%) دانـشجوی پرس تاری و 56 نف ر(84/37%) دانــشجوی مامــایی بودنــد. فراوانــی افــت تحــصیلی د ر دانشجویان پرستاری 46نفر(50%) و در دانشجویان مامایی 8 نفر (3/14%) بود. که تفاوت معناداری بین گروه ها وجـودداشت (0001/0<χ2=16/19 ، p).
از دانـ شجویان شـ رکتکننـ ده در مطالعـ ه 112 نفر(60/75%) زن و 36 نفر(40/24%) مرد بودنـد. فراوانـیافت تحصیلی در زنـان 38 نفـر(90/33%) و در مـردان 16 نفـر(40/44%) بـود کـه تفـاوت بـین آنهـا معنـادار نیـود (254/0=χ2=1/30 ، p).
٧۴
از دانــــشجویان شــــرکت کننــــده در مطالعــــه 128نفر(50/86%) مجرد و 20 نفر (50/13%) متأهل بودنـد. فراوانــی افـ ت تحـ صیلی در دانـ شجویان مجـ رد 47 نفر(70/36%) و در متأهلین 7 نفر (35%) بود که تفاوت بینآن ها معنادار نبود (88/0=χ2=0/02 ، p).
ســایر مشخــصات فــردی، خــانوادگی و تحــصیلی دانشجویان با و بدون افت تحصیلی در جداول شـماره 1 و 2 ارایه شده است. با توجه به جدول شماره 1 بین دو گـروه از نظر معدل ترم قبل (0001/0<p)، تعداد اعضای خانواده (02/0=p)، تع داد فرزن دان (04/0=p)، می انگین س اعت حضور در واحـد فنـاوری اطلاعـات (02/0=p) و میـانگینساعت اسـتفاده از کـامپیوتر (01/0=p) تفـاوت معنـا داری وجود داشت (جـدول شـماره 1). تفـاوت دو گـروه از نظـر داشـــتن فعالیـــت فرهنگـــی در دانـــشگاه (03/0=p) و یادداشت برداری حین تـدریس (001/0<p) نیـز معنـاداری بود (جدول شماره 2).
از بین عوامل آموزشی مؤثر در افت تحصیلی قبل ازورود به دانشگاه بیشترین میانگین از دیدگاه دانشجویا ن بـاافــت تحــصیلی مربــوط بــه علاقمنــدی بــه رشــته (06/1±44/3) و از دیدگاه دانشجویان بدون افت تحصیلیبومی گزینی در رشته تحصیلی (48/1±35/3) گزارش ش د.
اما تفاوت بین گروهها از این نظر معنادار نشد.
از بین عوامل آموزشی مؤثر در افت تحصیلی بعـد ازورود به دانشگاه بیشترین میانگین از دیدگاه دانشجویا ن بـا
اف ت تح صیلی مرب وط ب ه ش یوه ه ای ت دریس اس اتید (7/1±11/4)، زیاد بودن تعداد واحدهای درسی در هر تـرم
(95/0±89/3) و هـ م زمـ انی دروس تئـ وری و عملـ ی
(09/1±76/3) و از دیدگاه دانشجویان بدون افت تحصیلی روش ارزیابی اساتید (36/1±03/4)، روش تدریس اسـاتید (1/1±81/3)، زیاد بودن تعداد واحدهای درسی در هر تـرم
(09/1±76/3) و برنامــه ریــزی آموزشــی (14/1±76/3) گزارش شدند. اما تفاوت گروه ها در این زمینه معنادار نبود. مهم ترین عوامل روحی روانی مؤثر در افت تحصیلی در دانشجویان با افت تحصیلی فوت یکی از افـراد نزدیـکخــانواده (25/1±13/4) و در دانــشجویان بــدون افــت تحــصیلی نگــرش منفــی نــسیت بــ ه آینــده شــغلی(43/1±59/3) گزارش شد . اما تفاوت گروه ها در این زمینهمعنادار نبود.
مهم ترین عوامل اقتصادی اجتمـاعی مـؤثر در افـت نتایج مر بوط بـه مقایـسه عوامـل مـؤثر بـر افـتتحصیلی در دانشجویان با افت تحصیلی وضعیت اقتصادی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان با و بدون افت تحـصیلی خانواده (82/1±3/3) و در دانشجویان بدون افت تحصیلی نشان داد دو گروه از نظر هیچ یـک از عوامـل مـؤثر بـروضعیت مسکن (زندگی در خوابگاه) (59/1±28/3) گزارش افت تحصیلی تفاوت معناداری ندا شـتند (جـدول شـماره شد. اما تفاوت گروه ها در این زمینه معنادار نبود. 3).

جدول 1- میانگین و انحراف معیار بعضی مشخصات فردی، خانوادگی و تحصیلی دانشجویان با و بدون افت تحصیلی
دانشجویان با افت تحصیلی بدون افت تحصیلی
متغیرهای فردی و دموگرافیک (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار) میانگین p-value t سن (2/1)3/21 (4/2)9/21 45/1- 15/0
معدل ترم قبل (77/1)12/14 (56/1)9/15 79/7- 001/0<* معدل دو ترم قبل (24/1)22/15 (84/1)31/15 37/0- 74/0 معدل دیپلم (50/1)27/17 (64/1)47/17 71/0- 48/0 معدل پیش دانشگاهی (32/1)73/17 (64/1)59/17 51/0 61/0
460757-1171679تعداد اعضای خانواده (40/2)5/7 (05/2)6/6 34/2 02/0* تعداد فرزندان (30/2)6/5 (80/1)84/4 04/2 04/0* رتبه تولد (40/2)02/4 (06/2)41/3 59/1 12/0 تماشای تلویزیون (ساعت در روز) (46/1)77/1 (59/1)68/1 35/0 73/0 استفاده از موبایل (ساعت در روز) (23/2)54/2 (48/3)34/2 38/0 7/0
حضور در کتابخانه (ساعت در روز) (91/1)02/1 (04/1)91/1 62/0- 53/0
حضور در واحد فناوری اطلاعات (ساعت در روز) (44/1)30/1 (78/0)85/0 44/2 02/0 * استفاده از کامپیوتر (ساعت در روز) (84/1)91/1 (14/1)17/1 97/2 01/0*
مطالعه در روز (ساعت در روز) (20/2)70/2 (3)44/3 58/1 09/0

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات تحصیلی دانشجویان
متغیرهای تحصیلی دانشجویان با افت تحصیلی بدون افت تحصیلی 2p-value χ
تعداد درصد تعداد درصد پرستاری 46 50 46 50
رشته تحصیلی 16/19 000/0<*
مامایی 8 3/14 48 7/85
روزانه 52 3/96 82 2/87
دوره تحصیلی 29/3 07/0
شبانه 2 7/3 12 8/12 منطقه یک 5 3/9 5 3/5
منطقه دو 26 1/48 40 6/42
سهمیه قبولی 49/3 32/0
منطقه سه 20 37 47 50 ایثارگران 3 6/5 2 1/2
بله 38 4/70 64 8/68
علاقه به رشته 04/0 84/0
خیر 16 6/29 29 2/31 مثبت 11 4/20 21 6/22
نگرش نسبت به آینده شغلی منفی 29 7/53 51 8/54 24/0 85/0
خنثی 14 9/25 21 6/22
در طول ترم 5 3/9 19 4/20
زمان آمادگی جهت امتحان 81/3 15/0 نزدیک به زمان امتحانات 49 7/90 74 79/6 بله 24 4/44 67 72
یادداشت برداری حین تدریس 03/11 001/0<* خیر 30 6/55 26 28
بله 5 3/9 8 6/8
فعالیت پژوهشی در دانشگاه 02/0 56/0 خیر 49 7/90 85 4/91 بله 24 4/44 26 28
فعالیت فرهنگی در دانشگاه 14/41 03/0* خیر 30 6/55 67 72
٧۵
جدول 3- مقایسه دیدگاه دانشجویان با و بدون افت تحصیلی در مورد حیطه های مختلف عوامل مؤثر بر افت تحصیلی
p-value t ( انحراف معیار) میانگین عوامل مؤثر بر افت تحصیلی
0/71 0/37 14/59(13/55) دانشجویان با افت تحصیلی عوامل آموزشی قبل از ورود به دانشگاه
14/83(13/99) دانشجویان بدون افت تحصیلی 0/78 0/28 83/22(17/8) دانشجویان با افت تحصیلی عوامل آموزشی بعد از ورود به دانشگاه
84/18(21/18) دانشجویان بدون افت تحصیلی 0/97 0/04 48/7(22/4) دانشجویان با افت تحصیلی عوامل روحی و روانی
48/57(21/08) دانشجویان بدون افت تحصیلی 0/27 -1/1 10/94(4/37) دانشجویان با افت تحصیلی عوامل اقتصادی-اجتماعی
11/72 (3/94) دانشجویان بدون افت تحصیلی 1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید