جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JIPA202971237581000-1

توانمندسازی زنان در مواجهه با تداوم فقر و تبعیض جنسیتی علیه زنان، ضرورت توانمندسازی آنان در ادبیاتتوسعه و جنسیت مدنظر قرار می گیـرد [16]؛ توانمنـدی کارکنـان مزایـای گونـاگونی را نیـزبرای شرکتهای تولیدی و خدماتی به Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JIPA203141253651400-1

قانونگرایی در سازمان: فراهم بودن زمینه آزادی سـخن بـدون واهمـه از عکـس العمـلمقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی؛ وابستگی اجتماعی زنـدگی کـاری: نحـوه برداشـت(ادراک) کارکنـان دربـاره مـسؤلیتاجتماعی در سازمان؛ فضای Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JIPA203151253651400-1

از دیدگاه نظریه مردم سالاری تجربی و مـشارکتی، شـخص شـرکت کننـده در مـسایلسیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هرچـه قـدر میـزان مـشارکت اشـخاص درمـسایلسیاسی بیشتر باشد، به همان نسبت میزان مشروعیت رژیـم مـردم سـالار بـالامیرود[10]. Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه JIPA203161253651400-1

ویژگیهای/ وظیفه/ انسجامپاداش/ اعتماد/ حمایت/ تشویق/ تنبیه رئیس رابطه–مرئوس رهبریسرپرستی و سایت منبع مدیریت/ اثرگذارینزدیک متغییرهای )ساختاری (ارزیابی سیستم مشخصاتارزیابیها سازی مستندارزیابی سیستم اهدافعملکردی استانداردهایعملکرد ابعادارزیابیها تعداددور متغییرهایسازمانی ساختار /ارزشها/ فرهگ فنی توسعه رقابت/ رقبااقتصادی Read more…